/

Sommarens algprognos: Varmt och lugnt väder kan göra blomningarna av blågrönalger kraftigare

Foto: Riku Lumiaro / Finlands miljöcentral

Algblomningen på våren förbrukar kvävet i havsområdena men fosfornäring blir fortfarande kvar för blågrönalgerna för sommaren. Varmt och lugnt väder kan göra blomningarna av blågrönalger kraftigare.

Det finns fortfarande risk för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområde, eftersom näringssituationen i Östersjön är fortsatt gynnsam för förekomsten av blågrönalger. I sommar är risken för flak av blågrönalger betydande i Finska viken, norra delen av Östersjöns huvudbassäng, södra Bottenhavet och största delen av Skärgårdshavet. I Bottenviken är risken fortfarande liten. Sommarens väderförhållanden avgör om risken realiseras.

Sommarens väder avgör algblomningarnas omfattning

Bedömningen av risken för blomningar av blågrönalger grundar sig på kväve- och fosformängden under föregående vinter och på ekosystemmodellering. Finlands miljöcentral och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har gjort heltäckande mätningar av näringsmängderna under vintern. I riskbedömningen beaktades, utöver vinterns näringsmängder, vårens näringsuppgifter som erhållits från NTM-centralernas kustuppföljningar, @Algaline-uppföljningen som gjorts från fartyg och havsforskningsfartyget Arandas resor.

Vinterns näringssituation ger en regional överblick över tillgången till kväve- och fosfornäring för algblomningen på våren. Under algernas vårblomning förbrukar kisel- och pansaralger effektivt kvävenäring, vilket färgar vattnet rödbrunt. Efter vårblomningen fanns det dock fosfornäring kvar i ytvattnet i stora havsområden. Blågrönalgerna utnyttjar fosfor som blivit kvar i ytvattnet, vilket gynnar blomningarna när vattnet blir varmare på sommaren. Den riskprognos som ges utifrån förekomsten av fosfor ger en mycket bra bild av potentiella områden för blomningar av blågrönalger. Det slutliga blågrönalgläget avgörs dock av väderleksförhållandena.

Blågrönalgerna trivs i varmt vatten och behöver också mycket ljus för att växa. Blågrönalgerna växer långsamt och därför kräver riklig algblomning gynnsamma förhållanden i ett par veckor. I Finlands havsområde kulminerar blomningarna av blågrönalger i allmänhet i slutet av juli och början av augusti. Blomningarna kan ställvis pågå långt in på hösten, men vanligen i mindre omfattning än på sommaren.

Förändringarna i flaken av blågrönalger kan vara snabba

Huruvida algmassor som bildats på öppet hav stiger till ytan och sprids till kusten beror på vind- och strömningsförhållandena. Om det till exempel blåser in mot land kan ytblomningen av blågrönalger på öppet hav spridas till skärgården och kusten.

Förändringarna i flaken av blågrönalger kan vara snabba. Till exempel kraftiga vindar blandar om blomningen av blågrönalger med ytvattnet och då är algerna svårare att upptäcka. När vinden mojnar kan blågrönalgerna snabbt stiga upp till ytan igen.

Förekomsten av blågrönalger kan variera mycket även i ett litet område. Längs hela Finlands kust och i skärgården kan strömningsförhållandena och lokala näringskällor orsaka algblomningar särskilt under en lång period med lugnt och varmt väder. Dessutom kan vinden hopa blågrönalgerna i strandvattnet och på stränderna. Närmare information om spridningen av algflak finns i veckomeddelandet.

Informationen om alger inleds

Finlands miljöcentral informerar om det allmänna blågrönalgläget varje vecka på torsdag fram till slutet av augusti. Sommarens första algöversikt publiceras den 8 juni 2023 kl. 13.

Medborgarnas observationer av algläget publiceras i tjänsten Järvi-meriwiki.

www.syke.fi