Traficom publicerade ny sjökortsserie

Bild: Traficom

Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort. Reformen har framskridit från Bottenviken till Kvarkenområdet när den nya sjökortsserien F har publicerats. Den nya sjökortsseriens uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2000.

I och med farleds- och sjökortsreformen N2000 införs en enhetlig referensnivå för djupuppgifter som är bunden till höjdsystemet N2000 i sjökorten och farlederna. Den ersätter den nuvarande nivån som baserar sig på teoretiskt medelvattenstånd. Övergången till den nya referensnivån kommer att påverka uppgifterna om djup och farleder som anges i sjökorten. Transport- och kommunikationsverket Traficom uppmanar alla sjötrafikanter att använda N2000-vattenståndsuppgifter vid användning av det nya N2000-sjökortet.

Det har dessutom gjorts flera förändringar och uppdateringar i den nya sjökortsserien som hänför sig till farleder och sjöfartens säkerhetsanordningar. Den uppdaterade kartan omfattar nya sjömätningsuppgifter och beaktar landhöjningens inverkan under decennierna.

F-seriens produktbegränsning och kartbladsnumreringen har också förnyats. Bland annat Revöfjärdens område i Replot ingår nu i ett nytt kartblad.

Använd rätt vattenståndsuppgift med rätt kort

I fortsättningen ska sjötrafikanter noggrannare än tidigare på sjöområden beakta de observationer av vattenståndet som Meteorologiska institutet meddelar i realtid och vilket höjdsystem som används när dessa meddelas. Meteorologiska institutet anger uppgifterna om vattenståndet parallellt både enligt N2000-systemet och i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet.

”Båtförare ska fästa uppmärksamhet vid vilket höjdsystem som använts i sjökortet i båten. Om man använder ett sjökort som följer det nya N2000-systemet ska havsvattenståndet kontrolleras enligt höjdsystemet N2000”, berättar ledande sakkunnig Jarmo Mäkinen.

Eftersom nollpunkten i N2000-systemet ligger under det nuvarande medelvattenståndet i havet (MSL), minskar djupvärdena i sjökorten på grund av ändring i referensnivån med i medeltal 10–20 cm. På motsvarande sätt är N2000-vattenståndssiffror som Meteorologiska institutet meddelar lika mycket högre. Det tillgängliga vattendjupet hålls dock oförändrat även i båtfarlederna när man använder N2000-vattenståndsuppgifter.

I framtiden kommer alla sjökort över Östersjön att följa samma referensnivå i fråga om djupuppgifter. Man kan följa hur reformen framskrider i Finland på Traficoms webbplats.