Många olyckor kunde undvikas med tillräckligt vårunderhåll av båtarna

Foto: Fredrik Eriksson

Sjösättningen av båtar är livligast just nu. Även om längtan ut på vattnet är stark ska båten alltid underhållas noggrant efter vintern. Enligt Sjöräddningssällskapets statistik är ett tekniskt fel eller försummelse av underhåll de vanligaste orsakerna till att båtförare behöver hjälp till sjöss.

Den tid som båtägarna ivrigt väntar på är här igen – det är dags att sjösätta båten. Det lönar sig dock alltid att noggrant underhålla och kontrollera båten innan den sjösätts, eftersom det är lättare att åtgärda eventuella brister eller fel i båten på land.

‒ Vårunderhållet av båten handlar framför allt om båtsäkerhet. Många kommer ihåg att kontrollera motorn efter vintern, men mycket mer än det ingår i vårunderhållet. Det är till exempel viktigt att kontrollera proppens, genomföringarnas, trossarnas, kartornas, räddningsvästarnas och första hjälpen-väskans plats och skick, säger Mikko Pöyhönen, direktör för Fennias fordons- och egendomsförsäkringstjänster.

Även den otåligaste båtföraren bör ägna tid åt vårunderhållet och sjösättningen av båten. Om man har bråttom kan man glömma viktiga steg eller inte vara tillräckligt noggrann.

‒ Båten ska underhållas varje höst när den läggs upp för vintern och på våren före sjösättningen. Båtens vårunderhåll är i bästa fall endast en kontroll av väsentliga saker om höstunderhållet har utförts ordentligt och båten inte har några större fel, säger Pöyhönen.

Enligt Traficoms statistik ökade båtarnas popularitet särskilt under coronaåren 2020–2021, men 2022 återgick populariteten till samma nivå som före coronapandemin. Särskilt handeln med begagnade båtar minskade klart i fjol.

Majoriteten av farkosterna är motorbåtar, som det fanns över 200 000 av i Finland i början av året.

Ägarbyte och första registrering av motorbåtar, vattenskotrar och segelbåtar 2018–2022

Ägarbyten av motorbåtar har sjunkit till nivån före coronapandemin medan ägarbyten av vattenskotrar fortsätter att öka. Antalet första registreringar av både motorbåtar och vattenskotrar sjunker. Varje år registreras cirka 10–20 segelbåtar. Källa: Traficom

Grundstötning är den vanligaste orsaken till försäkringsersättningar

Enligt Sjöräddningssällskapets statistik är den vanligaste orsaken till behov av hjälp till sjöss ett tekniskt fel eller försummat underhåll. Under de senaste tio åren har mer än hälften av hjälpbehoven varit kopplade till denna kategori. En annan stor händelsekategori är ett misstag på grund av bristande sjömanskunskaper.

Förra årets dyrare bränsle syntes också i båtlivet: Sjöräddningssällskapets statistik visade på en klar ökning av hjälpbehoven till följd av att bränslet tagit slut.

‒ Den utmaning som många båtförare ställs inför under våren är att underhållet eller kontrollen före sjösättningen inte har utförts tillräckligt bra, vilket leder till tekniska störningar till sjöss. Motorn är en särskilt kritisk del av vårunderhållet, säger Pöyhönen.

Enligt Fennias statistik beror ungefär hälften av de rapporterade båtskadorna på grundstötning. Andra båtskador som anmälts till försäkringsbolaget är till exempel kollisioner på kajer, stormar och skadegörelse.

Båtskador inträffar förstås oftast när båtsäsongen är som livligast under sommarmånaderna. Skadorna ökade betydligt när båtboomen började 2020, men har sedan dess avtagit.

I försäkringsbolagets statistik förekommer inte tekniska fel i samma omfattning som i Sjöräddningssällskapets statistik. Med andra ord är ett tekniskt fel inte lika ofta orsaken till en ansökan om ersättning som grundstötning. Å andra sidan kräver grundstötning inte lika ofta räddningshjälp som tekniska fel.

‒ Mer än hälften av de skador som försäkringen täcker beror på grundstötningar eller bottenkänningar. Det lönar sig att satsa på båtkunskaper och att följa variationerna i havsnivån för att undvika sådana skador. På hösten kan till exempel havsytan vara betydligt lägre än normalt, varpå större stenar ligger närmare vattenytan, säger Pöyhönen.

Under de senaste åren har de båtolyckor som registrerats av Traficom minskat trots båtkörningens popularitet.

Båtskador anmälda till Fennia år 2022

Ägarbyten av motorbåtar har sjunkit till nivån före coronapandemin medan ägarbyten av vattenskotrar fortsätter att öka. Antalet första registreringar av både motorbåtar och vattenskotrar sjunker. Varje år registreras cirka 10–20 segelbåtar. Källa: Traficom

Båtens vårunderhåll har flera skeden

Det är bra att börja vårunderhållet av båten genom att kontrollera båtens skick efter vintern. Om till exempel båtens presenning inte har varit helt tät under vintern kan det ha bildats fukt inuti båten. Då kan det ta tid att torka och vädra båten.

Det lönar sig också att tvätta båten före sjösättningen. I samband med tvätten är det lätt att kontrollera båtens allmänna skick. Även eventuella målningar eller lackeringar ska göras före sjösättningen.

‒ Underhållet och kontrollen av motorn har flera steg. Det är dock bra att göra det största underhållet av motorn på hösten när båten läggs upp för vintern. Då upptäcker man eventuella problem i god tid och eventuella följdskador kan minimeras, säger Pöyhönen.

När underhåll som ska göras på land är gjort är det dags att sjösätta båten. Pöyhönen påminner om försiktighet vid sjösättningen av båten.

‒ Båten ska sjösättas försiktigt med hjälp av utrustning som är avsedd för detta ändamål. Särskilt om båten sjösätts med en trailer bör man vara försiktig så att båtens motor inte träffar marken, säger Pöyhönen.

Även om det är bra att göra största delen av vårunderhållet medan båten fortfarande står på land, betyder inte sjösättningen att alla underhållsåtgärder är över. Därför uppmanar Pöyhönen alla båtförare att först köra en testrunda efter vintern.

‒ När båten har sjösatts är det värt att kontrollera att det inte finns några läckor i båten och att motorn fungerar som den ska. Det innebär till exempel att vattnet cirkulerar normalt och att motorvärmen inte stiger för mycket. Man kan göra en kort testkörning i närheten, så att det är enkelt att återvända till stranden om något är fel, säger han.

Säkerheten till sjöss är summan av många saker

Vårunderhållet av båten gäller inte bara själva båten utan även viktig utrustning och båtföraren. Brandsläckare, kartor, kommunikationsmedel och trossar är exempel på utrustning vars skick måste kontrolleras innan båten sjösätts. Också räddningsvästar ska alltid vara i skick innan man ger sig ut på vattnet med båten.

‒ Det lönar sig alltid att kontrollera att räddningsvästarna är i skick och att det finns tillräckligt för alla passagerare. Det är bra att kontrollera patronerna på uppblåsbara västar, säger Pöyhönen.

Pöyhönen menar att de som ofta är till sjöss bör lära sig att även använda papperskartor och navigationsmetoder som inte kräver elektricitet. Till båtsäkerhet hör också planering av rutten i förväg.

‒ När man åker båt är det viktigt att planera rutten på förhand väl och att bekanta sig med den före avgång. Det ska kontrolleras att sjökort och andra digitala kort är aktuella, säger Pöyhönen.

När alla dessa saker är i ordning kan båtsäsongen börja med ett tryggt sinne. Avslutningsvis har Pöyhönen dock en viktig påminnelse till båtförarna:

‒ När man är ute med båten är det överlag avgörande att man tar hänsyn till andra personer som färdas på vattnet.

www.fennia.fi