Ansökningstiden för Museiverkets bidrag för projekt som rör transportarvet har börjat

Museiverket har hjälpt till att bevara fartyg och båtar sedan 1994. År 2022 stöddes till exempel restaureringen av däcket på Swan 55:an Galiana. Båten kommer att delta i Whitbread Round the World 50th anniversary race 2023 med en besättning bestående av huvudsakligen unga seglare. Målet är att överföra färdigheter och erfarenheter till nästa generations seglare. Foto: Pasi Nuutinen

Bidrag till transportarvet säkerställer en korrekt förvaltning och användning av de transportarvsobjekt som klassificerats som värdefulla. Bidragen söks via undervisnings- och kulturministeriets tjänst för statsbidrag.

Museiverkets bidrag beviljas för bevarande, restaurering eller återuppbyggnad av ett transportmedel. Bidrag kan också beviljas för restaurering och förvaltning av transportnätet.

– Vi ser ett särskilt värde i att se till att användningen och skötseln av transportmedel är inkluderande, att man anställer och upprätthåller kompetensen och även tar hänsyn till kraven på ansvarsfull konsumtion, säger Hannu Matikka, särskild rådgivare vid Museiverket.

Öppen ansökning

Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna kommer man att ta hänsyn till den historiska betydelsen, projektets kvalitet och dess inverkan på bevarandet av det använda objektet. Ansökningar om bidrag är öppna för fysiska och juridiska personer.

Ansökningar om bidrag till kulturarv för transporter bedöms av expertgrupper som utses av Museiverket. Beslut om bidrag fattas av Museiverket på basis av expertgruppernas rekommendationer.

Byrån beviljade första gången bidrag till transportmedel våren 1994 för att stödja projekt för restaurering av fartyg som klassificerats som värdefulla. En öppen ansökningsomgång för alla transportmedel inleddes 2018. Förra året ansökte man om nästan 900 000 euro i bidrag, och 29 projekt fick stöd på sammanlagt 336 000 euro. Det högsta bidrag som kan beviljas är 50 % av de totala stödberättigande projektkostnaderna.

Varje år beviljar Museiverket mer än 4 miljoner euro i statsbidrag för bevarande av kulturarvsplatser och för kulturarvsprojekt i samhällen och museer.

Ansökningstiden börjar den 2.1.2023 kl. 15.00 och slutar den 15.2.2023 kl. 15.00.

Bidrag till kulturarv för transporter på Museiverket:
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet

Text: Fredrik Eriksson