/

Havstemperaturerna har nått rekordhöga nivåer – Östersjön särskilt utsatt

Foto: Fredrik Eriksson

Juli var den varmaste månaden i mannaminne, och förra veckan sattes ett nytt rekord när den dagliga genomsnittliga temperaturen vid havsytorna steg till 20,96 grader.

Den genomsnittliga dagliga yttemperaturen i haven förra veckan var den högsta i historien, säger miljöorganisationen WWF Finland. Enligt Copernicus, Europeiska unionens nätverk för miljödatatjänster, uppmättes den genomsnittliga dagliga temperaturen vid havsytan till 20,96 grader. Snittet är betydligt högre än normalt för den här tiden på året.

Värmeböljorna har ökat i takt med klimatförändringen, och väderfenomenet El Niño som startade under sommaren kommer att ytterligare intensifiera uppvärmningen av havsvattnet. El Niño är ett 2-7-årigt fenomen som förändrar havsströmmarna i Stilla havet och påverkar vädret, och som förväntas intensifieras under åtminstone det närmaste året. Det är oroväckande att El Niño bidrar till att öka och förstärka de extrema väderfenomen som klimatförändringarna kommer att medföra.

I årtionden har haven motverkat effekterna av växthusutsläppen genom att absorbera en betydande mängd koldioxid och lagra värme. I och med uppvärmningen försvagas oceanernas förmåga att binda kol.

“Hittills har världshaven bromsat klimatpåverkan från utsläppen av växthusgaser. Mänskligheten måste nu svara på havets nödrop. Rekordhöga temperaturer hotar vår unika marina miljö och effekterna på fisket äventyrar livsmedelsförsörjningen för miljontals människor. Vi kan inte göra något åt El Niño, men vi kan minska utsläppen för att rädda världshavens framtid”, säger Bernt Nordman, chef för WWF:s klimatprogram.

Rekordhöga temperaturer hotar marina ekosystem

Stigande havsvattentemperaturer och upprepade rekordhöga temperaturer orsakar ett antal grundläggande förändringar och multiplikatoreffekter på kustnära och marina ekosystem, från nyligen inträffade massiva korallblekningar i Florida till rekordlåga isnivåer i Antarktis.

WWF:s marinexpert Iiris Kokkonen är bekymrad över situationen.

“Många viktiga marina ekosystem, t.ex. korallrev, riskerar att försvinna över stora områden. I Florida uppmättes till exempel en rekordhög havsytetemperatur på 38,44 grader i juli, vilket är som i en badtunna. Som ett resultat av de höga temperaturerna har stora områden med korallrev blekts och dött i Florida”, säger Kokkonen.

armare havsvatten och fler värmeböljor förändrar havens fysiska och kemiska egenskaper, vilket leder till förändringar i de marina ekosystemen. Multiplikatoreffekterna är många: havsnivåhöjning, förändringar i havsströmmarna, minskad syrehalt i havsvattnet, försurning och salthalt. I värsta fall kan dessa förändringar leda till att hela marina ekosystem förstörs.

Viktiga ekosystem som korallrev utgör livsmiljöer för fortplantning och föda för många marina arter, inklusive fiskar och marina däggdjur. Om de förstörs kan det därför få ödesdigra konsekvenser för många marina arter och populationer. Utbredningen av marina arter och marina näringsvävar kommer också att påverkas starkt av den globala uppvärmningen.

Friska och produktiva hav är också en källa till mat och försörjning för miljontals människor. Storskaliga förändringar i de marina ekosystemen är ett hot mot den biologiska mångfalden och påverkar människors välbefinnande, turism och försörjningsmöjligheter. Kustsamhällen, för vilka fiske är den huvudsakliga försörjningen, är särskilt sårbara.

Konsekvenserna syns redan i Östersjön

Östersjön är en grund och känslig brackvattenförekomst, vilket gör den särskilt sårbar för effekterna av klimatförändringarna. Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är redan synliga i Östersjön, som värms upp snabbare än andra hav i världen. Temperaturrekord har uppmätts både vid ytan och i djuphavet, och i år har man även noterat höga temperaturer i Östersjön.

Uppvärmningen av Östersjön påverkar dess undervattensnatur på många sätt. Varmare havsvatten kommer att ytterligare påskynda effekterna av eutrofiering, vilket bland annat bidrar till tillväxten av blågröna alger. Höga temperaturer kan vara dödliga för nyckelarter i Östersjön, som blåvitling och havsnejonöga. Vissa arter i Östersjön kan också gynnas av varmare havsvatten, men det kan också öka etableringen av invasiva arter, av vilka vissa kan hota de inhemska arterna i Östersjön.

”Förlusten av biologisk mångfald undergräver våra ömtåliga marina livsmiljöers förmåga att anpassa sig till förändringar som orsakas av den globala uppvärmningen”, säger Kokkonen.

De viktigaste sätten att mildra klimatförändringarna och därmed också förhindra förlusten av biologisk mångfald är att sluta använda fossila bränslen, spara energi, stärka kolsänkor, stoppa överkonsumtion samt gemensamma mål och internationella avtal för att skydda marina områden och kustområden samt ekosystem.

Läs mer här.