/

Ny undersökning kartlägger Saimens sugtömningsstationer

Foto: Terhi Takkinen/PSS ry

Föreningen Håll Skärgården Ren genomför en enkätundersökning för att kartlägga Saimens sugtömningsstationer för septik- och länsvatten. Projektets mål är att samla aktuell information stationernas täckning i Saimens olika vattendistrikt.

I projektet ”Kartläggning av septik- och länsvatteninfrastrukturen i Insjöfinland” kartläggs befintliga septik- och länsvattenanläggningar. Dessutom är avsikten att identifiera de vattenområden som kräver kompletteringar.

Grundar sig på erfarenheter

I projektet beaktas en proaktiv synvinkel. Hamnoperatörer kommer att vägledas i underhållet av mottagningsanläggningarna och förbättringen av driftsäkerheten. Dessutom kartläggs hamnarnas beredskap att ta emot avloppsvatten från kemiska toaletter. Båtfolk har möjlighet att agera korrekt och lagligt med avseende på avloppsvatten från toaletter och dränering endast om nätverket är tillräckligt omfattande och fungerande.

“Som en del av projektet genomförs en enkätundersökning bland båtägarna i området. Undersökningen syftar till att klargöra användarnas erfarenheter av nätverkets täckning, användningsaktivitet för sugtömningssystem och deras attityder till dem”, säger Veli-Matti Hartikainen, områdeskoordinator för Håll Skärgården Ren rf.

Tvåårigt projekt

Projektet grundar sig på förbudet mot utsläpp av orenat avfall som trädde i kraft år 2005. Båtar med vattentoalett måste vara utrustade med en tank för sanitetsavfall. Tanken måste tömmas med hjälp av ett sugtömningssystem, antingen på fastlandet eller med hjälp av en flytande tank. Förbudet gäller även länsvatten, som är oljehaltigt och inte får släppas ut i vattendrag. Nätverket för mottagning av toalett- och länsvatten har utvecklats i Saimen sedan 1990-talet.

Enligt sjöfartens miljöskyddslag måste en hamn med 25 eller fler båtplatser tillhandahålla en ordnad möjlighet till sugtömning för båtar. Lagen gäller både hemmahamnar och gästhamnar och efterlevs även i Insjöfinland.

Projektet är tvåårigt (2024–2025) och dess syfte är att främja skyddet av vattenmiljön och förbättra miljövänlig utveckling av båtlivet. Det finansieras delvis av Europeiska unionen.

pidasaaristosiistina.fi