Kartläggningen av hotade marina arter avslöjade att strandbyggande och vassruggar förvärrar artförlusten i Östersjön

Habitaten för de hotade arterna i Östersjön har på många ställen försvunnit till stor del på grund av strandbyggande och vass som breder ut sig längs kusten till följd av övergödning. I kartläggningarna inom VELMU-programmet gjordes lyckligtvis också nya artobservationer i bland annat Raseborg och Borgå.

Kartläggarna inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur VELMU utredde i år var och i vilken omfattning hotade arter förekommer i Finlands kustområde. Till kartläggningarna valdes sju hotade eller nära hotade arter ut, och man letade efter dem utifrån Finlands miljöcentrals spridningsmodeller.

Kartläggningar gjordes längs hela Finlands kust från Kvarken till Östra Finska viken. Uddnate, ävjepilört, stjärnslinke, ishavshästsvans, fyrling, småsvalting och stor natebock letade man efter mer systematiskt än någonsin i kustområdena. På basis av modellerna sökte man efter arterna i områden där man inte tidigare har sökt efter eller observerat dem.

Utöver dessa kartläggningar gjorde Forststyrelsen i huvudsak kontroller av mycket gamla observationer av ävjepilört och spädnajas i Östra Finska viken, samt kartläggningar av potentiella förekomster av raggsträfse i Bottenhavet. NTM-centralerna deltog i kartläggningen av hotade arter i Östra Finska viken, där man letade efter flera arter, bland annat vattenväxten småsvalting, samt i Bottenviken, där man försökte hitta vattenväxter och stor natebock.

Kartläggningarna avslöjade att de livsmiljöer som lämpar sig för dessa hotade arter har minskat betydligt och att arterna i regel inte har kunnat anpassa sig till de förändrade levnadsförhållandena.

– På många ställen har vassen tagit över kusten till följd av övergödning, och strandbyggande och alltför kraftig muddring har förstört livsmiljöer som är viktiga för arter som växer nära stranden, såsom fyrling och ishavshästsvans. Dessutom tar vassen utrymme av till exempel nate- och slingesamhällen, som i sin tur är livsviktiga för den stora natebocken, säger Jaakko Haapamäki, som är planerare inom VELMU-programmet vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Till exempel i Kvarken och Skärgårdshavet, där havsstranden är mycket tätt bebyggd, påträffades få hotade arter.

De enda nya observationerna av hotade arter i Kvarken var två exemplar av stor natebock som havsteamet hittade i Larsmo skärgård. Teamet i Bottenhavet gjorde fyra observationer: två förekomster av ishavshästsvans i Sastmola och Björneborg, en stor natebock i Luvia och en förekomst av uddnate i Euraåminne. Skärgårdshavets enda observation var av uddnate i Salo.

Glädjande att hitta stor natebock i Finska viken

I Östra Finska viken blev kartläggarna glada över förekomsten av stjärnslinke i åmynningen till Borgå å. Hotade arter påträffades också i Itälahti i Fredrikshamn och i Seitlaxfjärden i Borgå. Spädnajas observerades på några gamla växtplatser i Kotka och dessutom gjordes observationer i ett område där man trodde att arten hade försvunnit för länge sedan. Dessutom påträffades en helt ny förekomst.

I Västra Finska viken gjordes också intressanta fynd. I Pojoviken i Ekenäs kunde man tydligt se regionala skillnaderna i artbeståndet: i den norra delen i närheten av hamnen och den byggda miljön var arterna få och främmande arter förekom, medan bland annat stjärnslinke och uddnate trivdes i de mer naturliga delarna av viken.

I Raseborg gjordes nya observationer av stor natebock. En observation av stor natebock gjordes också i Esboviken, mitt i huvudstadsregionen.

– De nya observationerna av stor natebock var glädjande och visade att det är viktigt att fortsätta sökandet efter hotade arter, säger Anna Lyssenko som är planerare vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Louise Forsblom som är specialforskare vid Finlands miljöcentral är belåten över att modellerna gav önskad hjälp i sökandet efter hotade arter.

– Även om man inte hittade de arter som man sökte efter på alla ställen, hittade man ibland till exempel stor natebock på speciella platser där man inte skulle ha letat efter den annars, säger Forsblom.

Flera observationer av främmande arter

Förutom observationer av hotade arter gjorde kartläggarna i Forststyrelsens havsteam även flera nya fynd av främmande arter.

I Kvarken och Västra Finska viken är vattenpest dominerande. Sjögull sprider sig snabbt och har börjat växa i Pemarvikens åmynning, och i Mynälahti i Skärgårdshavet har trekantig brackvattensmussla etablerat sig. Nya observationer av amerikansk trågmussla gjordes utanför Euraåminne i Bottenhavet samt i Lovisa och Borgå i Östra Finska viken.

– Fynden av främmande arter vittnar om den utveckling som uppvärmningen i samband med klimatförändringen i Östersjön orsakar när arter som drar nytta av att vattentemperaturen stiger, såsom trekantig brackvattensmussla, kan sprida sig till nya områden, berättar Jaakko Haapamäki.

www.utinaturen.fi

Text: Forststyrelsen

Foto: Jyri Tirroniemi