/

Hur ryms mångfald, vindkraft och fiske i ett och samma hav?

Foto: Forststyrelsen

Under Forststyrelsens workshop för den första naturresursplanen för havsområden resonerade man kring hur man kan samordna olika funktioner inom havsområdena. För Forststyrelsen är de tre viktigaste funktionerna för tillfället den marina naturens mångfald, vindkraft och fiskerinäring. Därtill diskuterades även rekreationsanvändning och sjöfart.

Samarbetsgruppen bestående av representanter för olika intressegrupper var överens om att alla de tre teman som diskuterades är nödvändiga och viktiga. Framför allt lyfte man fram behovet av samordning av olika funktioner på havet.

”Förtydligande av helhetsansvaret, beaktande av territorialvattnet och ekonomiska zonen samtidigt, samordning av skydd och näringar samt det tryck på vindkraften som energikrisen skapar utgör krävande ramar för naturresursplaneringen”, säger samarbetsgruppens ordförande Mikael Nordström från Forststyrelsen.

Självförsörjning behövs också inom livsmedelsproduktionen

” En grön omställning kräver en betydande ökning av elbilism och vindkraften kommer att utgöra en väsentlig och rekommenderad del av produktionen”, sammanfattade en sakkunnig.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade nyligen att Forststyrelsens huvudsakliga mål för sin affärsverksamhet under pågående år är att öka statens skogars förmåga att binda kol, utveckla vindkraften inom Finlands territorialvatten samt öka mångfalden inom statens markområden. Redan tidigare har man meddelat att Forststyrelsen under åren 2023–2024 ska introducera 3–4 nya vindkraftsprojekt på marknaden.

”Havsbaserade vindkraftsprojekt är stora investeringar om vilka länder konkurrerar internationellt. Finlands mål för koldioxidneutralitet och självförsörjning inom energiproduktion kräver en stark närvaro i konkurrensen. Utvecklingen av projekten och tillståndsprocessen i samband med dem tar cirka tio år och under den tiden hinner man skaffa sig mycket mer information om de havsbaserade vindkraftsverkens konsekvenser, vilka kan beaktas i byggnadsskedet när den tiden kommer, säger Tuomas Hallenberg, direktör vid Forststyrelsen Fastighetsutveckling.

Havsbaserad vindkraft ökar Finlands energioberoende. Samtidigt är yrkesfiskarna oroade över sitt yrke och självförsörjningen inom vårt lands livsmedelsproduktion. Inhemsk fisk är mycket klimatvänlig mat, men det är svårt att få nödvändiga tillstånd och yrkesfiskarnas oro får inte tillräcklig uppmärksamhet. Fiskarna önskar bl.a. att man begränsar säl- och skarvbestånden, men det är ett beslut som inte Forststyrelsen fattar.

All havsbaserad verksamhet grundar sig trots allt på naturens mångfald. Forststyrelsen har redan länge kartlagt och skapat modeller för vattenområdenas naturvärden till havs. Denna information är värdefull när man planerar användningen av ett havsområde. Intressegrupperna efterlyste därför faktabaserade och välmotiverade naturskyddsbeslut. Forststyrelsen fattar inte dessa beslut själv men  kan vidarebefordra budskapet till miljömyndigheterna.

Planeringen fortsätter

Naturresursplaneringen fortsätter nu med utarbetandet av ett utkast för en femårig verksamhetsplan för olika former av användning av havsområdet. Samarbetsgruppen får möjlighet att kommentera utkastet på sin nästa workshop i medlet av april. Forststyrelsens mål är att skicka ut utkastet på en omfattande remissbehandling kring midsommar. Hela planen beräknas bli klar före slutet av 2023.

I Finland finns redan en havsområdesplan på strategisk nivå, Finlands havsplan 2030, som gäller alla havsområden. Den har färdigställts under ledning av landskapsförbunden. Syftet med naturresursplanen för Forststyrelsens havsområde är att dra upp riktlinjer för vilka åtgärder Forststyrelsen kan vidta för att genomföra havsområdesplanen. I naturresursplanen görs inga nya kartavgränsningar och det är den första naturresursplanen som gäller det havsområde som Forststyrelsen förvaltar.

www.metsa.fi