/

Forststyrelsen kartlägger kustlagunernas unika natur

Foto: Heidi Arponen/Forststyrelsen

I sommar samlar karterarna vid Forststyrelsens Naturtjänster in information om Östersjökustens kanske mest mångsidiga naturområden – de kustnära lagunerna. Dessa skyddade havsvikar, som inkluderar flador och glon, är viktiga lekplatser för fiskar och skyddshamn för hotade arter, men de försämras av strandbyggande och muddring.

Vi vet fortfarande inte tillräckligt om Östersjöns ömtåliga natur. Karterare från Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur Velmu och projektet LIFE-IP BIODIVERSEA samlar in information om kustnära laguner i nästan hela det finska kustområdet. Lagunerna är mångsidiga livsmiljöer och viktiga till exempel för hotade skyddade kransalgsbottnar och vårlekande fiskar såsom abborre och gädda. Vid lagunerna förekommer mycket utbyggnad vid stränderna och muddring, vilket har lett till en minskning av antalet naturliga flador och glon.

Flador och glon är grunda vikar som avsnörs från havet som en följd av landhöjningen. De klassificeras som en hotad naturtyp i Finland och vattenlagen skyddar naturliga flador och glon som är mindre än 10 hektar. Laguner är den enda naturtypen i Östersjön vars status snabbt kan påverkas genom effektiva skydds- och lokala restaureringsåtgärder. Det är därför de har valts ut till årets Velmu-karteringar.

Enligt Forststyrelsen finns det inte tillräckligt med information om lagunernas biota. Resultaten från undersökningarna kommer att användas för att utveckla statistiska modeller för att förutsäga förekomsten av sällsynta och hotade arter när miljön förändras, vilket förbättrar bevarandet av laguner.

Restaurering under havsytan: muddrade fåror återställs och kransalger planteras ut

I projektet Biodiversea restaurerar Forststyrelsens naturtjänster och Naturresursinstitutet laguner, särskilt flador och glon. I sommar kommer projektet att fokusera på att kartera laguner som kan förbättras genom att återställa muddrade trösklar, avlägsna hinder för fisk eller förbättra vattenkvaliteten. Information kommer att samlas in om vegetation, hotade arter, områdets naturtillstånd och behovet av restaurering.

Målet är att återställa 30 Natura-naturtypsobjekt, 20 livsmiljöer för nyckelarter och 20-30 livsmiljöer för fisk. Under det åttaåriga projektet kommer olika restaureringsmetoder att testas och deras effektivitet kommer att utvärderas genom uppföljning av åtgärderna efter restaureringen.

Velmu-programmet har kartlagt Finlands havsområden i nästan två decennier. Projektet LIFE-IP BIODIVERSEA är Finlands hittills största satsning på skyddet av arter och livsmiljöer i Östersjön. Projektet kartlägger naturvärden i havsområden, skapar ett effektivare nätverk av skyddade områden, undersöker människans inverkan på havsnaturen och utvecklar uppföljning av havets biologiska mångfald. Projektet ska också främja en hållbar användning av havet, utveckla hållbar naturturism och informera om vikten av den marina naturen och behovet av att skydda den. Läs mer om Velmu-programmet på ympäristö.fi (på finska) och om Biodiversea-projektet på metsa.fi.

Du kan också följa med Forststyrelsen under Östersjöns vågor genom att lyssna på den nya podcasten, Vedenalaiset varjelijat (på finska).

www.metsa.fi