/

Buller kan orsaka stress och hörselskador hos marina djur – Åbo yrkeshögskola utreder undervattensbuller i Skärgårdshavet

Foto: Fredrik Eriksson

Av människor orsakat undervattensbuller har visat sig vara skadligt för många marina organismer. Det finns dock alltför lite information om buller, särskilt i skärgårdsförhållanden.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Åbo yrkeshögskolor fem miljoner euro för forskning, utveckling och innovationsverksamhet. En av mottagarna av finansieringen är Åbo yrkeshögskolas projekt ”Anthropogenic underwater noise in sensitive archipelagic and coastal waters (ANTERO)”. Projektet strävar till att fylla informationsbehov om undervattensbuller i skärgårdsförhållanden. Resultaten kan användas i skyddet av haven och i planeringen av sjötransporter, byggprojekt i havsmiljö och vindkraftverk.

Mänskligt undervattensbuller kan orsaka stress och hörselskador på marina djur och hindra deras kommunikation. Den mest betydande bullerkällan är sjötrafiken. Bullerproblemet har identifierats i många internationella överenskommelser om skydd av havsmiljön, men planering och genomförande av konkreta åtgärder försvåras av brist på information. Bristen på information berör i synnerhet skärgården. De flesta av bullerstudierna har gjorts ute på öppet hav.

Blir den hotade östersjövikaren stressad av undervattensbuller?

Undervattensbuller mäts med hydrofoner, som Åbo yrkeshögskola tidigare har använt för att övervaka förekomsten av tumlare, ett hotat marint däggdjur i Östersjön.

Vattenbuller från fartyg mäts till exempel vid Erstan och Skiftets farleder i Skärgårdshavet. Baserat på datan byggs en prognosmodell. Projektet utvecklar även metoder för att övervaka antalet små fartyg och det buller de orsakar samt mäter undervattensbuller som orsakas av vindkraftverk till havs.

Flera forskningsområden på Åbo yrkeshögskola deltar i akustikforskningen under vatten och projektet kombinerar kunskap från övervakning och skydd av havsmiljön, akustik, fartygsteknik till modellering och dataöverföringsteknik.

Projektet är nära kopplat till och stödjer andra forskningsprojekt om den biologiska mångfalden och bevarandet av Östersjön som pågår vid Åbo yrkeshögskola. Dessa inkluderar bland annat projektet ”Biodiversea LIFE IP”, där Åbo yrkeshögskola kartlägger bullerförhållandena i Skärgårdshavet i samarbete med Finlands miljöcentral.

www.turkuamk.fi

Text: Fredrik Eriksson