Biodiversea LIFE-IP – Havsnaturen tackar

Foto: Heidi Arponen, Forststyrelsen

Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald. Projektets centrala mål är att effektivisera skyddet av den marina miljön och främja en hållbar användning av naturresurserna i Finlands havs- och kustområden.

Visste du att vårt unika Östersjön också påverkar ditt dagliga liv? Havet producerar fisk som föda och havets alger och växter binder koldioxid från luften. Havslandskapet fängslar ögat och ger känslor av njutning till den som beundrar det. Det här projektet berör dig om du någon gång har simmat, fiskat eller åkt båt i Östersjön eller rest med kryssningsfartyg till Sverige eller Estland.

Östersjöns havsnatur är artrik och mångsidig. Den är dock för närvarande utsatt för en mängd olika påfrestningar och användningsbehov. Med tanke på havsnaturens välbefinnande och bevarandet av arterna är det viktigt att skyddet av havsområdena ökas och effektiveras och att Östersjöns naturresurser används på ett hållbart sätt.

Utveckling av nätverket av skyddsområden

Det ambitiösa målet för EU:s strategi för biologisk mångfald är att 30 procent av den europeiska havsarealen ska vara skyddad senast 2030. I Biodiversea-projektet utreder vi hur detta mål kan uppnås på ett så effektivt och samtidigt samhälleligt hållbart sätt som möjligt, då det nuvarande nätverket av skyddsområden täcker cirka 12 procent av Finlands havsareal. Utifrån materialet i inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (VELMU) ska man i projektet lokalisera de mest mångformiga och värdefulla objekten i undervattensnaturen och utarbeta en färdplan som omfattar hela kusten för att utveckla nätverket av skyddsområden.

Potentiella skyddsområden kartläggs särskilt i Ålands havsområden, av vilka endast tre procent i nuläget är skyddade. Genom kartläggningarna samlar man in information om bland annat områdenas geologiska och biologiska särdrag och hotade arter. Med hjälp av denna information kan man sedan planera nya skyddsområden till områden med höga naturvärden och mångfald.. Inom projektet utvecklas också lösningar för att skydda privatägda havsområden i samarbete med markägarna.

Beaktande av naturvärden och restaurering av livsmiljöer

Enbart en ökning av skyddsområdenas areal räcker inte för att trygga den marina naturens mångfald. Inom projektet söker man metoder för att effektivisera det befintliga nätverket av skyddsområden till exempel genom att bättre än tidigare beakta naturvärdena under vatten i planeringen av skötseln och användningen av områdena. Även klimatförändringens effekter och den belastning på organismerna och bevarandet av livsmiljöerna som mänsklig verksamhet orsakar utreds för att säkerställa ett effektivt skydd även i framtiden.

I projektet främjas återställande och restaurering av marina arters livsmiljöer och naturtyper genom en restaureringsplan som omfattar hela den finska kusten. I projektet kommer man att undersöka vilka skyddsområden som gynnas mest av restaureringarna, utreda bland annat förutsättningarna för restaurering av blåstångens och kransalgernas livsmiljöer, undersöka stärkandet av beståndet av den akut hotade havslekande harr i norra Bottniska viken samt förbättra tillståndet i havsvikar och flador som fungerar som lekställen för många fiskar och testa andra nya restaureringsmetoder.

Projektet främjar bevarandet av mångfalden i viktiga livsmiljöer både under vatten och på marken genom att avlägsna skadliga främmande arter. Inom projektet effektiveras avlägsnandet av mink och mårdhund i den yttre skärgården, där antalet häckande sjöfåglar har minskat betydligt på 2000-talet.

Ett ökat skydd av havet lyckas endast om alla som verkar till havs – både de som söker rekreation i havet och näringsidkarna – tillsammans förbinder sig att stoppa naturförlusten. Därför bedriver man inom projektet ett omfattande samarbete med olika aktörer och informerar på ett jämlikt sätt om nyttan med skyddet av den marina naturen och de utmaningar det för med sig. Genom projektets åtgärder främjas samordningen av skyddet och användningen av havet.

Läs mer här.